Cenník za psychologickú činnosť, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia:

1. Psychologické vyšetrenie vodiča*) - s  výnimkou vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy alebo prepravujúcich nebezpečné veci 65,00 EUR
2. Psychologické vyšetrenie vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie - s  výnimkou vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy alebo prepravujúcich nebezpečné veci 100,00 EUR
3. Odborné poradenstvo pre vodičov so zadržaným vodičským oprávnením z dôvodu požitia alkoholu 300,00 EUR
4. Rehabilitačný program pre vodičov 250,00 EUR
5. Psychodiagnostické vyšetrenie pre iné ako liečebné účely (bez písomnej správy) - za každých začatých 60 minút 35,00 EUR
6. Krátka písomná správa pre iné ako liečebné účely 15,00 EUR
7. Klinicko-psychologický nález 20,00 EUR
8. Individuálna psychoterapia 40,00 EUR
9. Poradenská intervencia 30,00 EUR
10. Vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča 5,00 EUR
11. Nácvik relaxačných cvičení 8,00 EUR
Pozn.:

*)

Neštátne zdravotnícke zariadenie spĺňa podmienky zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.